Jesus’ Prayer

Text: John 17 What did Jesus pray for? Glorification (v. 1-5) Faithfulness (v. 6-12) Sanctification (v. 13-19) Unity (v. 20-23) Salvation (v. 24) Love (v. 25)